โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ ตุลาคม-ธันวาคม 2559

การจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ทักษะภาษาการสื่อสารตามสถานการณ์ จริงของการทำงานด้านการบัญชี (TARGET-SITUATION-BASED ENGLISH COURSE DESIGN: DIRECT TRANSFER FROM CLASSROOM TO ACCOUNTING WORKPLACE)

บทคัดย่อ
      

เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักบัญชีไทยที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษา อังกฤษ บทความนี้จึงนำเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes: ESP) ในหลักสูตรการบัญชีระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ อำนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้านบัญชีโดยมีความ มุ่งหวังที่จะเตรึยมนักเรียนไทยสาขาบัญชีให้มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานที่ทำงานด้าน บัญชี ในการที่จะให้นักเรียนไทยบรรลุเป้าหมาย บทความนี้จึงนำเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับสถานที่ทำงานด้านบัญชี” โดยมุ่งเน้นทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในการวิเคราะห์ สถานการณ์เป้าหมาย (Target Situation Analysis: TSA) ภายใต้แนวของการวิเคราะห์ความต้องการ และ เป็นการมุ่งเน้นตั้งแต่ระยะแรกของการสร้างรายวิชาตามสถานการณ์เป้าหมายของสถานที่ทำงานด้านต่างๆ (เช่นด้านการพูดและการเขียน) ซึ่งรวบรวมมาจากสถานการณ์เป้าหมายของภาษาอังกฤษด้านบัญชีที่ใช้อยู่ จริงในโลกและสถานการณ์เป้าหมายดังกล่าวถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบรายวิชาภาษา อังกฤษสำหรับสถานที่ทำงานด้านบัญชี และโดยภาพรวมจะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนจากข้อมูลที่นำเสนอใน บทความนี้ ซึ่งผู้บริหารหลักสูตรและผู้ปฏิบัติตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะจะสามารถ ปรับปรุงวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานที่ทำงานด้านบัญชี ทั้งแง่มุมด้านทฤษฎีและมุมมองอื่นที่ครอบคลุม หลายๆด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการดำเนินการ ประเด็นปัญหาด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์เป้าหมายสำหรับสถานที่ทำงานด้าน บัญช

คำสำคัญ:

ความต้องการ การบัญชี ประเภทสถานที่ทำงาน สถานการณ์สำคัญหลัก ภาษาอังกฤษเพื่อ จุดประสงค์เฉพาะ


Abstract
      

Due to an increasing demand for Thai accountants with English language communicative abilities, this paper proposes a framework for designing an English for Specific Purposes (ESP) course within a tertiary level accounting curriculum. It is primarily aimed at facilitating the teaching-learning process in discipline-specific English courses in the hope of preparing Thai accounting students to become linguistically competent accounting professionals in their future workplaces. To achieve this goal, the primary intention of this paper is to present an “English for Accounting Workplace” course design in order to highlight the theoretical and practical aspects of conducting a target situation analysis (TSA) under the umbrella of a needs analysis. This highlights the initial stages of devising a target-situation-based course with workplace genres (i.e. spoken and written genres) gathered from real-world target situations; these will be considered the major components of the course design. Overall, it is envisaged that the insightful input presented in this paper will allow accounting curriculum administrators and ESP practitioners to improve the theoretical aspects and comprehensive views relating to procedures, pedagogical issues and course development in devising a target-situations-based English for the accounting workplace course. 

Keywords:

Needs, Accounting, Workplace Genres, Target Situations, English for Specific Purposes (ESP) อ่าน 53 ครั้ง ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

Go to top of page