โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

แบบฟอร์มขอทุนวิจัย

  • FM 36-1 แบบฟอร์มการขอใช้บริการขอคำปรึกษาการวิจัย การขอข้อมูล Download
  • FM 36-2 แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย Download

       ใบอนุมัติโครงร่างโครงการวิจัย (แนบFM 36-2) Download

  • FM 36-3 แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนส่งเสริมการวิจัย Download
  • FM 36-4 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย Download
  • FM 36-5 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย Download
  • FM 36-6 แบบฟอร์มประเมินผลงานวิจัย Download 
  • FM 36-7 แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัย Download
  • แบบฟอร์มนำงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ไทย) Download 
  • คู่มือการขอรับทุนวิจัย (กำลังปรับปรุง) Download
  • คู่มือตัวอย่างการเขียนอ้างอิง APA Style Download
Go to top of page