โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขออัญเชิญเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง ขออัญเชิญเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บริการของศูนย์บริการวิจัย

บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการบริหารงานวิจัย

คลินิกวิจัยของศูนย์บริการวิจัยยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป อาทิ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการใช้สถิติเพื่อการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บ

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิจัย

พันธกิจของศูนย์บริการวิจัย

  • สร้างงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้กับสังคม ด้วยการเผยแพร่ผลงาน จัดการประชุมทางวิชาการ จัดการฝึกอบรม
  • เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
  • ให้บริการด้านการวิจัยแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิจัย

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผล

การฝึกอบรมด้านการวิจัยและพัฒนานักวิจัย

ยการที่จะให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบงานวิจัยรวมทั้งการสร้างการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิจัยเป็นอย่างดี ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เปิดให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิจัย

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปรผล

การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับสังคม

การเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนการชี้นำสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่งานวิจัยผ่านทางวารสารสุทธิปริทัศน์นิทรรศการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเว็บเพจ http://www.dpu.ac.th/dpurc

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผล

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯและชาวไทยที่มีต่อเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือปัญหาอยู่ในขณะนั้นหรือเป็นปัญหาที่สังคมต้องการคำตอบ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความสุขความวิตกกังวล ฯลฯ

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิจัย

DPURSC ในข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

Go to top of page