Training

โครงการอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม

     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก มีให้เลือก 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการปฏิบัติงาน มีให้เลือกหลายหลักสูตร อาทิ การประกอบอาหารนานาชาติ งานส่วนหน้าโรงแรม การบัญชีโรงแรมเบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ งานแม่บ้านโรงแรม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2561
     อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ สู่ความเป็นมืออาชีพ เน้นการตลาดและการขายโรงแรม อบรมระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ตุลาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 189,562
  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
=> /UPLOAD/CONTENT/FILES/SHORTCOURSEHOTEL.PDF

 

                                                                       

       โครงการอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม

                                หลักสูตรการปฏิบัติงาน

           ช่วงเวลา

       อัตรา (ต่อคน)

   รหัส 001   งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

        7-8 มี.ค. 62

          4,900.-

   รหัส 002   การประกอบอาหารไทย

   รหัส 003   การประกอบอาหารนานาชาติ

   รหัส 004   งานส่วนหน้าและงานแม่บ้านโรงแรม      

   รหัส 005   การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ

     12-13 มี.ค. 62

     14-15 มี.ค. 62

        6-8 มี.ค. 62

         15 มี.ค. 62

          5,900.-

          5,900.-

          6,900.-

          2,900.-

                                 หลักสูตรการจัดการ

             ช่วงเวลา

      อัตรา (ต่อคน)

   รหัส 006   การจัดการการตลาดและการขายโรงแรม

        7-8 มี.ค. 62

          9,900

   หลักสูตรการอบรมระบบ OPERA PMS สำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม

         20-40 คน

    กรุณาติดต่อคณะ

 

**การอบรมจัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตอนเช้า และตอนบ่าย**

หมายเหตุ : สำหรับการอบรม ณ สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

                   กรุณาติดต่อ ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

การรับสมัคร            

สมัครได้ที่       คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 9

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ

เว็บไซต์การอบรมระยะสั้น

http://tourism.dpu.ac.th/sc-hospital.html

เว็ปไซต์โรงแรม DPU Place

http://www.dpu.ac.th/dpuplace/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณณัฐพร สุกุมารพันธุ์     เลขานุการคณะฯ          โทร. 02-9547300 ต่อ 447

คุณกรธิดา กองคุ้ม         ผู้ประสานงาน             โทร. 02-9547300 ต่อ 189

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์       โทร. 02-9547300 ต่อ 562 

                         หัวหน้าโครงการ E-mail: montakan.chu@dpu.ac.th

 

รายวิชาและกำหนดการ

หลักสูตรการปฏิบัติงาน                   

รหัส 001  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (วันที่ 7-8 มี.ค. 62/ 2 วัน/ 4,900 บาท)

เทคนิคการเตรียมการก่อนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การจัดโต๊ะและการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารตามหลักสากล ขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารโรงแรม การแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้เรียนจะได้รู้จักกับอาหารตะวันตกและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์นานาชนิด

รหัส 002  การประกอบอาหารไทย (วันที่ 12-13 มี.ค. 62/ 2 วัน/ 5,900 บาท)

          ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย เอกลักษณ์ของอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย หลักการ วิธีการ เทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ  ฝึกปฎิบัติการประกอบอาหารไทย

รหัส 003 การประกอบอาหารนานาชาติ (วันที่ 14-15 มี.ค. 62/ 2 วัน/ 5,900 บาท)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบครัวประเภทต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัว คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย การเลือกซื้อ การจัดวัตถุดิบ หลักการและการประกอบอาหารครัวร้อน-เย็น ขั้นพื้นฐาน พร้อมวิธีคำนวณราคาขาย ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารตะวันตก

รหัส 004 งานส่วนหน้าและงานแม่บ้านโรงแรม (วันที่ 6-8 มี.ค. 62/ 3 วัน/ 6,900 บาท)

โครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่วนหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงานส่วนหน้าในระยะที่แขกเข้าพักจนสิ้นสุดการคืนห้องพัก รวมถึงเคล็ดลับการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีดำเนินงานแผนกแม่บ้านโรงแรม รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ เทคนิคการทำความสะอาดห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม การดูแลผ้าและอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน พร้อมฝึกปฏิบัติในโรงแรมจริง

รหัส 005 การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ (วันที่ 15 มี.ค. 62/ 1 วัน/ 2,900 บาท)

          การพัฒนาบุคลิกภาพและงานสื่อสารเพื่อการบริการ การพัฒนารูปลักษณ์ภายในและภายนอก การพัฒนา      มนุษยสัมพันธ์ การใช้หลักจิตวิทยาในการทำงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรการจัดการ

รหัส 006 การจัดการการตลาดและการขายโรงแรม (วันที่ 7-8 มี.ค. 62/ 2 วัน/ 9,900 บาท)

            (Hotel Marketing and Sales Management)        

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ที่มีผลต่อการตลาดและการขายของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

 

หลักสูตรการอบรมระบบ OPERA PMS สำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม  (20-40 คน) 

          การใช้โปรแกรมในขั้นตอนต่างๆของงานส่วนหน้าโรงแรม ได้แก่ การบันทึกข้อมูลประวัติ (profile) การรับจองห้องพัก การเช็คอิน การสื่อสารกับแขกผู้เข้าพักโรงแรม การบันทึกค่าใช้จ่ายและคืนห้องพัก