ผู้บริหารหน่วยงานสายงานวิจัย


รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

  • ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย

ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา

  • ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด

อ.ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

  • ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด