ผู้บริหารหน่วยงานสายงานสื่อสารแบรนด์อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด

 

นายประสิทธิ์ ทองย้อย

  • ผู้จัดการ

นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์

  • ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารเครือข่ายภายในประเทศ