ผู้บริหารหน่วยงานสายงานสื่อสารแบรนด์อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด

นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์

  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายในประเทศ

 

นายประสิทธิ์ ทองย้อย

  • ผู้จัดการแผนกศิลปกรรมและออกแบบสื่อ