ผู้บริหารหน่วยงานสายงานการเงินและบริหารน.ส.สายชล สิรินิลกุล

 • ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีและเลขานุการอธิการบดี

อาจารย์ สุปราณี หรรษาจักรตรี

 • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

อาจารย์ วิฑูรย์ เย็นเจริญ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอัศวิน ตั้งพงษ์

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสมนึก แสงเงิน

 • ผู้จัดการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

น.ส.ยุพา ทองอยู่

 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

นางปิยะนุช เปรมกิจพรพัฒนา

 • ผู้ชำนาญการอาวุโสด้านการลงทุน

นางระเบียบ เทียนส่ง

 • ผู้ชำนาญการอาวุโสด้านบัญชี

น.ส.ศุภชาดา เพ็ญจันทร์

 • ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ

น.ส.สุรีย์ ยินดี

 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายสาโรจน์ เชิงฉลาด

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์