ผู้บริหารหน่วยงานสายงานการเงินและบริหารอาจารย์ สุปราณี หรรษาจักรตรี

 • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

อาจารย์ วิฑูรย์ เย็นเจริญ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอัศวิน ตั้งพงษ์

 • ผู้อำนวยการส่วนการเงินและบัญชี

อ.ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

 • ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

ดร.เกศินี บุญญานันต์

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

นายสมนึก แสงเงิน

 • ผู้จัดการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นางสาว ศุภชาดา เพ็ญจันทร์

 • ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน

นางสาว ปิยวรรณ มนตรี

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกหนี้นักศึกษาและทุนการศึกษา

นางสาว สุรีย์ ยินดี

 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสาว วินิจฉยา ดาราพาณิชย์

 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน (เทียบเท่า ผู้อำนวยการฝ่าย)

นาง ระเบียบ เทียนส่ง

 • ผู้ชำนาญการอาวุโส ฝ่ายบัญชี (เทียบเท่า ผู้จัดการ)

นางสาว ปิยะนุช เปรมกิจพรพัฒนา

 • ผู้ชำนาญการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินลงทุน (เทียบเท่า ผู้จัดการ)