ผู้บริหารหน่วยงานสายงานการเงินและบริหารน.ส.สายชล สิรินิลกุล

  • ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีและเลขานุการอธิการบดี

อาจารย์ สุปราณี หรรษาจักรตรี

  • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

อาจารย์ ชฎิล เกษมสันต์

  • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาจารย์ วิฑูรย์ เย็นเจริญ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอัศวิน ตั้งพงษ์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อาจารย์ ใยสวาท อิศรางกูร ณ อยุธยา

  • ผู้อำนวยการฝ่ายทุนการศึกาษา

นายสมนึก แสงเงิน

  • ผู้จัดการฝ่ายระบบและโครงข่ายคอมพิวเตอร์

น.ส.ยุพา ทองอยู่

  • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง