ผู้บริหารหน่วยงานสายงานการเงินและบริหารอาจารย์ สุปราณี หรรษาจักรตรี

  • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

อาจารย์ วิฑูรย์ เย็นเจริญ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอัศวิน ตั้งพงษ์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

อ.ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

  • ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

ดร.เกศินี บุญญานันต์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

นายสมนึก แสงเงิน

  • ผู้จัดการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นางสาว ศุภชาดา เพ็ญจันทร์

  • ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ

นางสาว ปิยวรรณ มนตรี

  • ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษา

นางสาว สุรีย์ ยินดี

  • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน