ผู้บริหารหน่วยงานสายงานภาคีสัมพันธ์


 

ดร.ไพทยา มีสัตย์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Dr. Peter F. Chen, PhD, MPH, MA

  • ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก(ADCC)

 

อาจารย์ กาญจนา โชคดารา

  • ผู้อำนวยการฝ่ายประสานและบริหารงานโครงการ

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

  • ผู้อำนวยการ DPU - X

 

ดร. นิ่มนวล ผิวทองงาม

  • ผู้อำนวยการศูนย์ Praxis