ผู้บริหารหน่วยงานสายงานภาคีสัมพันธ์


 

ดร.ไพทยา มีสัตย์

  • ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ กาญจนา โชคดารา

  • ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ

 

Dr. Peter F. Chen, PhD, MPH, MA

  • ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก(ADCC)

อาจารย์ เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล

  • ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล