ผู้บริหารหน่วยงานสายงานวิชาการอาจารย์ ปรียาภรณ์ เผือกผ่อง

  • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษา

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

  • ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย

นาง สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช

  • ผู้อำนวยการศูนย์บริหารวิชาศึกษาทั่วไป

นางสาวจิตรลดา สรรพศิริ

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบัณฑิตศึกษา

ดร.สุรวี ศุนาลัย

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านงานคุณภาพการศึกษา

นาย เทวินทร์ จันทร์ศักดิ์

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านคุณภาพการศึกษา