ผู้บริหารหน่วยงานสายงานวิชาการนางสาวจิตรลดา สรรพศิริ

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ปรียาภรณ์ เผือกผ่อง

  • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษา

ดร.สุรวี ศุนาลัย

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านคุณภาพการศึกษา