ผู้บริหารหน่วยงานสายงานวิชาการนางสาวจิตรลดา สรรพศิริ

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ปรียาภรณ์ เผือกผ่อง

  • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษา

ดร.สุรวี ศุนาลัย

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

  • ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย

ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา

  • ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด

อ.ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

  • ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด