โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรรม)

 

วิชาปรับพื้นฐาน
- หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา
6  หน่วยกิต
วิชาเลือก
6  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36  หน่วยกิต
รวม
54  หน่วยกิต