แผนการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรรม)