รายวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรรม)

 

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
EM 811 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
Research Methods in Engineering Management
3(3-0-12)
EM 812 เทคนิคการตัดสินใจขั้นสูงในการจัดการวิศวกรรม
Advanced Decision Making Techniques in Engineering Management
3(3-0-12)
วิชาสัมมนา 6 หน่วยกิต
EM 901 สัมมนาการวิจัย 1
Research Seminar 1
1(1-0-4)
EM 902 สัมมนาการวิจัย 2
Research Seminar 2
1(1-0-4)
EM 903 สัมมนาการวิจัย 3
Research Seminar 3
1(1-0-4)
EM 904 สัมมนาการวิจัย 4
Research Seminar 4
1(1-0-4)
EM 905 สัมมนาการวิจัย 5
Research Seminar 5
1(1-0-4)
EM 906 สัมมนาการวิจัย 6
Research Seminar 6
1(1-0-4)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 รายวิชา
EM 851 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
Time Series and Forecasting
3(3-0-12)
EM 852 วิศวกรรมคุณภาพขั้นสูง
Advanced Quality Engineering
3(3-0-12)
EM 853 การจัดการระบบการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing System Management
3(3-0-12)
EM 854 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
Engineering Experimental Designs
3(3-0-12)
EM 855 การแก้ปัญหาซับซ้อนสำหรับจัดการทางวิศวกรรม
Complex Problems Solving for Engineering Management
3(3-0-12)
EM 856 การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบจำลองขั้นสูง
Advanced Simulation Modeling and Analysis
3(3-0-12)
EM 857 การหาค่าเหมาะสมที่สุด
Optimization
3(3-0-12)
EM 858 การสร้างตัวแบบสโทแคสติกเบื้องต้น
Introduction to Stochastic Modeling
3(3-0-12)
EM 859 การจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการพลังงานในอาคาร
Facility Management and Energy Management in Buildings
3(3-0-12)
EM 860 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาคาร
Building Technology and Innovation Management
3(3-0-12)
EM 861 การทำเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Mining
3(3-0-12)
EM 862 การวิเคราะห์สังคมและเครือข่ายสารสนเทศ
Social and Information Network Analysis
3(3-0-12)
EM 863 หัวข้อเฉพาะด้านการจัดการทางวิศวกรรรม
Selected Topics in Engineering Management
3(3-0-12)
วิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
EM 910 วิทยานิพนธ์
Thesis
36 หน่วยกิต