คณบดี/ผู้อำนวยการหลักสูตรคณบดี

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • คณบดีวิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

 • คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

 • คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์

 • คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

 • คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

Dr. Kelvin C. K. Lam

 • คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล

 • คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 • คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ณธกร อุไรรัตน์

 • คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

 • คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ผศ.ดร.สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต

ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ดร.มนต์ ขอเจริญ

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

 

รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

 

 

ดร.รชฏ ขำบุญ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

 

 

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี

รศ.ดร.กล้า ทองขาว

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา

 

 

ผศ.ดร.อัญชลี ทองเอม

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ(เวชศาสตร์)

 

 

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

 

 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

 

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า

 • หลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

 

 

รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

 

 

ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

 

 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม

ผศ.ดร.อัญชลี ทองเอม

 • รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน