คณบดี/ผู้อำนวยการหลักสูตรคณบดี

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • คณบดีวิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

 • คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

 • คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์

 • คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

 • คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

Dr. Chen Chun-Shuo

 • คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล

 • คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 • คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ณธกร อุไรรัตน์

 • คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

 • คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ผศ.ดร.สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ดร.รชฏ ขำบุญ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

อาจารย์พัฒน์นรี สิริเลิศวรการ

 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 

 

ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.มนต์ ขอเจริญ

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.กล้า ทองขาว

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

 

 

ผศ.ดร.อัญชลี ทองเอม

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

 

นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยฯ

นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ

 

 

ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

 

 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (EM)

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (CT)

 

 

ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (BD)

Dr. Sheng-Rui Zeng

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน

 

 

Dr. Sze-Ting Chen

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน (สาขาวิชาการเงิน)

Dr. Ren-Cheng Zhang

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน (สาขาวิชาการจัดการการศึกษา)

 

 

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

 

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (CT) 

ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

 

 

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 

 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (EM)

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

 

รศ.ดร. อุทัย บุญประเสริฐ

 • หลักสูตรการจัดการการศึกษา (ป.เอก)

Dr. Jia-Fure Wang

 • หลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

 

Dr. Yi-Jian Huang

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน (สาขาวิชาการจัดการการศึกษา)