คณาจารย์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ

E-mail: pira.chi@dpu.ac.th
E-mail: pira_chi@hotmail.com

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

E-mail: chanansara.ora@dpu.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

นางสาว สุทธญาณ์ ประไพ

E-mail: sutthaya.pra@dpu.ac.th

คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร

 • อาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 • ดร.มนต์ ขอเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจำ

 • ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
 • รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฎิรัตน์ ทิพรส
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
 • ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี
 • ดร. มาโนช ชุ่มเมืองปัก