คณาจารย์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

 • Ph.D. (Media Studies) SOAS, University of London, UK
 • M.A.  (New Media and Society) University of Leicester, UK
 • ว.บ.   (วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้เขียนบทสารคดีโทรทัศน์ "กระจกหกด้าน" 
 • ครีเอทีฟ และผู้ดำเนินรายการวิทยุสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. 
 • บรรณาธิการวารสารวิชาการ "นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์" TCI กลุ่ม 1 

ผลงานที่สำคัญ

 • อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ผู้ได้รับรองคุณภาพการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุผู้เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทย จากกรมประชาสัมพันธ์

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 • นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน

 • นักวิจัยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิจัยในโครงการวิจัยของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สสส. สสย. กสทช. ฯลฯ

ผลงานที่สำคัญ

 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง          การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาสร้างความเกลียดชัง

 

เลขานุการหลักสูตร

นางสาว สุทธญาณ์ ประไพ

 

คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร

 • อาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
 • ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 • ดร.มนต์ ขอเจริญ

อาจารย์ผู้สอนประจำ

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 

          วิชา ทฤษฎีและการพัฒนาองค์ความรู้นิเทศศาสตร์

 • ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

          วิชา ปรัชญาการแสวงหาความรู้ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ   

          วิชา การสื่อสารธุรกิจร่วมสมัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน     

          วิชา ทฤษฎีเชิงวิพากษ์และวัฒนธรรมศึกษาทางนิเทศศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

          วิชา สัมมนาระบบสื่อและการสื่อสารในยุคดิจิทัล

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์   

          วิชา จิตวิทยาการสื่อสารในสังคมสารสนเทศ

 • รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์     

          วิชา ปรัชญาการแสวงหาความรู้ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ และ
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

          วิชา สัมมนาการบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา