คณาจารย์

ประธานกรรมการวิชาการ หลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

 

เลขานุการหลักสูตร

นางสาว สุทธญาณ์ ประไพ

 

คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร

 • อาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
 • ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 • ดร.มนต์ ขอเจริญ
 • ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก

ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจำ

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
 • รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฎิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 • ดร. มาโนช ชุ่มเมืองปัก