วิทยานิพนธ์

นางสาวจรรยา เหลียวตระกูล

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง อัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนผ่านประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ในรอบหนึ่งศตวรรษ

 

นายดุษฎี นิลดำ

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การพัฒนากรอบแนวคิดและมาตรวัดความผูกพันต่อตราสินค้าของผู้บริโภคเพื่อประยุกต์ใช้ในการสื่อสารการตลาด

 

นางสาวมนัสนันท พจน์จิรากุล

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การสื่อสารแบรนด์และการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์วัฒนธรรมสุโขทัยเพื่อส่งเสริมแบรนด์ประเทศ

 

นางสาวสุชบา วสุนันต์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง ความสามารถทางการ สื่อสารของผู้นาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาจิตอาสาในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

 

นางสาวสราธร บุญสิทธิ์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การวางกรอบข่าวหนังสือพิมพ์ไทยในช่วงวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง


นางสาวจิราภรณ์ พรมมะหา

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การบริหารภาพลักษณ์และการผูกพันในแบรณ์ด้านการท่งเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

 

นางสาวสรัสวดี คงปั้น

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การสื่อสารความตายหลักพุทธศาสนา เพื่อรักษาจิตใจผู้ป่วยระยะท้ายใกล้ตาย

 

นายนิธินนท์ ภัทร์หิรัญชัย

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การสร้างความเกลียดชังทางการเมืองผ่านกลุ่มเครื่อข่ายสังคมออนไลน์

 

นายอนุสรณ์ พงษ์ไพบูลย์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การเข้ารหัสของผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายและการถอดรหัสของผู้มองภาพถ่าย ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 

นางสาวกุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง วัยรุ่นกับการถอดรหัสธรรมนิเทศในยุคดิจิทัล

 

นางสาวปิญาภรณ์ พงษ์ศาสตร์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง เครื่อข่ายการสื่อสารของผู้สูงอายุ กับบทบาทการถ่ายทอดคุณธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ในหมู่บ้านอีสานตอนกลาง

 

นางภาพร พุฒิธนกาญจน์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคสื่อกับการดาเนินชีวิตและการรับรู้ตนเองและสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีเจนเนอเรชั่น ME

ในเขตกรุงเทพมหานคร


นางสาวขวัญชีวา ส่างหลวง

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การประกอบสร้างความเป็นไทย ผ่านการโฆษณาทางสื่อใหม่

 

นายพงศวีร์ สุภานนท์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง หนังนอกกระแสกับการสะท้อนสังคมไทยเชิงเสียดสี ศึกษากรณีภาพยนตร์ไทยทีกากับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

 

นายสมศักดิ์ คล้ายสังข์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน้ำสตรี ยุคก่อนและหลังกำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย

 

นางกฤติกาพร มลาสานต์ เหล็กเพ็ชร

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง แนวโน้มและการปรับตัวของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทยส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อความอยู่รอดในยุคดิจิตอล

 

นางอุรไ ไชยเสน

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การประกอบสร้างมายาคติความเป็นแม่ของ “แม่ที่เบี่ยงเบน” และผู้เลี้ยงดูประหนึ่งแม่”ในละครโทรทัศน์ไทย

 

นางสาวติกาหลัง สุขกุล

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ไทย

 

นายเฉลิมเกียรติ อ่องรุ่งเรือง

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของโฆษกรัฐบาลในภาวะวิกฤต


นางวัชรี หิรัญพันธุ์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การต่อรองและการปรับตัวในมิติการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในชุมชน

ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และชุมชนเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

 

นายบัญยง พูลทรัพย์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การสร้างภาพตัวแทนวีรบุรุษชั่นล่างในภาพยนตร์ไทย

 

นางวรางคณา นิยมฤทธิ์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การรับรู้สภาวะสังคมที่สับสน (Anomie)และความขัดแย้งทางความคิดของคนไทยกับการพึ่งพาสื่อและผู้เชียวชาญทางโหราศาสตร์

 

พันโทหญิง พิชญาวี เกื้อศกุล

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง ทิศทางการปรับตัวสู่ความเป็นทีวีสาธารณะในยุคดิจิทัลภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

 

นางญาณิศา จันทร์เส็ง

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาศาสนาคริสต์ในสังคมไทย ความสามารถทางด้านการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของผู้นาและบุคลิกลักษณะของผู้นาศาสนาคริสต์แบบผู้รับใช้

 

นางกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านพลังงานของไทยกับการรับรู้ภาพลักษณ์และวิธีประมวลข่าวสารของกลุ่มสาธารณะ

 

นางสาวกนิษฐา เทพสุด

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การแสวงหาข่าวสารด้านสุขภาพและการรู้เท่าทันการสื่อสารในสื่อใหม่ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร"


นางศศิกานต์ สังข์ทอง

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง วิทยานิพนธ์เรื่อง การบูรณาการสื่อพื้นบ้านกับสื่อใหม่เพื่อส่งเสริมและพัฒนา วัฒนธรรม “ผ้าย้อมคราม” ไทยสู่สากล

 

นายปกรณณ์ พิมลศรี

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การเล่าเรื่องข้ามสื่อในยุคดิจิตอลกับกุลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ภาพยนต์เรื่องสตาร์วอร์


ตรวจสอบอักขราวิทสุทธิ์

http://plag.grad.chula.ac.th/