วิทยานิพนธ์

นางวรางคณา นิยมฤทธิ์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การรับรู้สภาวะสังคมที่สับสน (Anomie)และความขัดแย้งทางความคิดของคนไทยกับการพึ่งพาสื่อและผู้เชียวชาญทางโหราศาสตร์

 

นางญาณิศา จันทร์เส็ง

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาศาสนาคริสต์ในสังคมไทย ความสามารถทางด้านการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือของผู้นาและบุคลิกลักษณะของผู้นาศาสนาคริสต์แบบผู้รับใช้

 

นางกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านพลังงานของไทยกับการรับรู้ภาพลักษณ์และวิธีประมวลข่าวสารของกลุ่มสาธารณะ

 

นางสาวกนิษฐา เทพสุด

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง การแสวงหาข่าวสารด้านสุขภาพและการรู้เท่าทันการสื่อสารในสื่อใหม่ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร"


 

นางศศิกานต์ สังข์ทอง

วิทยานิพนธ์ : เรื่อง วิทยานิพนธ์เรื่อง การบูรณาการสื่อพื้นบ้านกับสื่อใหม่เพื่อส่งเสริมและพัฒนา วัฒนธรรม “ผ้าย้อมคราม” ไทยสู่สากล

 

 


ตรวจสอบอักขราวิทสุทธิ์

http://plag.grad.chula.ac.th/