ผลงานศิษย์เก่า

รุ่นที่ 1

ผศ.ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยานิพนธ์ : เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ฉบับที่ 12 ปี ที่ 11 (6 มกราคม 2555)มหาวิทยาลัยสยาม

ว่าที่ ร.ต.ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • วิทยานิพนธ์ : การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2554
 • รางวัลที่ได้รับ :
  • รางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555
   เรื่อง “อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาภาษาและการสื่อสาร
  • รางวัลบทความดีเด่น
   เรื่อง “การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ” จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 19 กรกฎาคม 2554
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดี ประจำปี 2555
   เรื่อง “การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย” จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

พอ.ดร.ดวงกมล เทวพิทักษ์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : นักวิชาการ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • วิทยานิพนธ์ : การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 55

ผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 73 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
 • รางวัลที่ได้รับ :
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553
   เรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง"จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์
 • วิทยานิพนธ์ : การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 73 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
 • นำเสนอผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์/ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารเรื่องผู้หญิงบนพื้นที่สาธารณะผ่านโลกไซเบอร์สเปซ
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอิศราปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ.55 มิถุนายน 55 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รุ่นที่ 2

ดร.ธัญญา จันทร์ตรง

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • วิทยานิพนธ์ : นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 56 - พฤษภาคม 57

ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • วิทยานิพนธ์ : โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 57
 • รางวัลที่ได้รับ :
  • รางวัลระดับดี บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์
   ประจำปี 2557 ระดับ บัณฑิตศึกษา เรื่อง โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วิทยานิพนธ์ : มายาคติต่อมายากลในสังคมไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 87 ประจำเดือน กรกฎาคม –กันยายน 57
 • รางวัลที่ได้รับ :
  • รางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
   เรื่อง “มายากล กับมายาคติในสังคมไทย” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาภาษาและการสื่อสาร

ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • วิทยานิพนธ์ : การครองสิทธิข้ามสื่อของประเทศไทยยุคสื่อหลอมรวม
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ม.รังสิต ฉบับที่ 1 ปีที่ 17 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวามคม 56
 • รางวัลที่ได้รับ :
  • รางวัลบทความวิจัยระดับดีเด่น สาขาภาษาและการสื่อสาร ประจำปี 2557 เรื่อง “การครองสิทธิข้ามสื่อของประเทศไทยยุคสื่อหลอมรวม” จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ดีเด่น ประจำปี 2557 เรื่อง “การครองสิทธิข้ามสื่อของประเทศไทยยุคสื่อหลอมรวม” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผศ.ดร. จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • วิทยานิพนธ์ : การสร้างภาพตัวแทนครอบครัวในละครโทรทัศน์
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 มกราคม-มิถุนายน 55
 • นำเสนอบทความ : ประชุมราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 พ.ค. 55 เรื่อง การสร้างภาพตัวแทนครอบครัวในละครโทรทัศน์

ดร.เหมือนฝัน ไม่สูญผล

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • วิทยานิพนธ์ : กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริทบการแพทย์แผนไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2558 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)

รุ่นที่ 3

ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารในการน้อมนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สู่โลกุตตรภาวะ
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิ.ย - ก.ค 57
 • รางวัลที่ได้รับ :
  • รางวัลชนะเลิศระดับบัณฑิตศึกษา
   เครื่อข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ประจำปี 2558 เรื่อง "การสื่อสารในการน้อมนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สู่โลกุตตรภาวะ" จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รางวัลวิทยานิพนธ์
   ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผศ.ดร.จิราพร ขุนศรี

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นศึกษากรณี สื่อพื้นบ้านเพลงซอล้านนาในบริบทของจังหวัดเชียงราย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่ 9 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค-มิ.ย 57
 • รางวัลที่ได้รับ :
  • รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2557
   การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2014" เรื่อง "การปรับตัวของสื่อพื้นบ้าน" ศึกษากรณีเพลงซอล้านนาในบริบทของจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารทุนทางสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คกับคุณภาพชีวิตในโลกแห่งความจริง
 • แหล่งตีพิมพ์ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิ.ย-ก.ค 57

ดร.นายกฤษณะ เชื้อชัยนาท

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารกับการสร้างเครือข่ายและอัตลักษณ์กองเชียร์ของสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ วารสารเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ฉบับที่ 24 มกราคม-มิถุนายน 59

รุ่นที่ 4

ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตะกูล

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • วิทยานิพนธ์ : อัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนผ่านประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ในรอบหนึ่งศตวรรษ
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศศาตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายนประจำปีการศึกษา 2559

ดร.มนัสนันท พจน์จิรากุล

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Managing Director, บริษัท โปร-แอ็ค มาเก็ตติ้ง กรุ๊ปส์ จำกัด และ บริษัท พรุ๊ฟโค๊ท เคมีคอล จำกัด
 • วิทยานิพนธ์ : องค์ประกอบเอกลักษณ์การรับรู้ภาพลักษณ์แบรณด์วัฒนธรรมสุโขทัย และการมีบทบาทส่งเสริมแบรณด์ประเทศ
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศศาตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ปีที่ 2559 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ดร.ดุษฎี นิลดำ

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
 • วิทยานิพนธ์ : การพัฒนากรอบแนวคิดและมาตรวัดความผูกพันต่อตราสินค้าของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้ในการสื่อสารการตลาด
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สราธร บุญสิทธิ์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท
 • วิทยานิพนธ์ : บทบาทหนังสือพิมพ์ไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง: การวิเคราะห์การทำหน้าที่และการวางกรอบข่าว กรณีวิกฤตทางการเมืองช่วง พ.ศ. 2557
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 12 (มกราคม-มิถุนายน 2561 )

รุ่นที่ 5

ดร.จิราภรณ์ พรมมะหา

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • วิทยานิพนธ์ : แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์แบรนด์และการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ดร.สุรัตนสวดี คงปั้น

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : พนักงานบริการลูกค้าอาวุโส สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยานิพนธ์ : มายาคติความตายที่สื่อสารผ่านพิธีกรรมงานศพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ภูไท และกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ประจำปี 2561

ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • วิทยานิพนธ์ : การเข้ารหัสธรรมนิเทศและการถอดรหัสของวัยรุ่น กรณีศึกษา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560

ดร.ปิญาภรณ์ พงษ์ศาสตร์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • วิทยานิพนธ์ : พฤติกรรมและบทบาทการสื่อสารของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านอีสานตอนกลาง
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)

ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • วิทยานิพนธ์ : แบบจำลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการนำเสนอตนเองบนเฟซบุ๊ก ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

รุ่นที่ 6

ดร.ขวัญชีวา ไตรพิริยะ

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • วิทยานิพนธ์ : การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นไทยในโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยว
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสวยดุสิต ม.สวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 61)

ดร.พงศวีร์ สุภานนท์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
 • วิทยานิพนธ์ : การปรับตัวในการเล่าเรื่องของผู้กำกับภาพยนตร์นอกกระแสภายใต้ระบบทุนนิยมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1( มกราคม-เมษายน 2561)

ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการอาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
 • วิทยานิพนธ์ : วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน้ำสตรี ยุคก่อนและหลังกำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปีที่ 21 ฉบับที่ 28 มกราคม-มิถุนายน 2561

ดร.อุไร ไชยเสน

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วิทยานิพนธ์ : การประกอบสร้างมายาคติความเป็นแม่ของ“แม่ที่เบี่ยงเบน” และ “ผู้เลี้ยงดูประหนึ่งแม่” ในละครโทรทัศน์ไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ประจำปี 2561