ผลงานศิษย์เก่า

ผศ.ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยานิพนธ์ : เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ฉบับที่ 12 ปี ที่ 11 ( 6 มกราคม 2555)มหาวิทยาลัยสยาม

   

ว่าที่ ร.ต.ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • วิทยานิพนธ์ : การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1พฤษภาคม 2554
 • รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555                                เรื่อง “อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ”จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาภาษาและการสื่อสาร
 • รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง“การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ”จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมอุดมศึกษา :กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 19 กรกฎาคม 2554
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดี ประจำปี 2555เรื่อง“การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย”จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

   

ดร.ดวงกมล เทวพิทักษ์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 • วิทยานิพนธ์ : การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กันยายน–ธันวาคม  55

ผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของ ไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 73 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
 • รางวัลที่ได้รับ : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553 เรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษานานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง" จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์
 • วิทยานิพนธ์ : การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพ ของนักประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 73 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
 • นำเสนอผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพ ของนักประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์/ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารเรื่องผู้หญิงบนพื้นที่สาธารณะผ่านโลกไซเบอร์สเปซ
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอิศราปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 55 มิถุนายน 55 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ดร.ธัญญา จันทร์ตรง

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • วิทยานิพนธ์ : นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อน ด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 56- พฤษภาคม 57

ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • วิทยานิพนธ์ : โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  มกราคม- เมษายน 57
 • รางวัลที่ได้รับ : รางวัลระดับดี บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ระดับ บัณฑิตศึกษา เรื่อง โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วิทยานิพนธ์ : มายาคติต่อมายากลในสังคมไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 87 ประจำเดือน กรกฎาคม –กันยายน 57
 • รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “มายากล กับมายาคติในสังคมไทย” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาภาษาและการสื่อสาร

ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • วิทยานิพนธ์ : การครองสิทธิข้ามสื่อของประเทศไทยยุคสื่อหลอมรวม
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ม.รังสิต ฉบับที่ 1 ปีที่ 17   ประจำเดือน กรกฎาคม -ธันวามคม 56
 • รางวัลที่ได้รับ : -รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาภาษาและการสื่อสารดีเด่น ประจำปี 2557 เรื่อง “การครองสิทธิข้ามสื่อของประเทศไทยยุคสื่อหลอมรวม” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 เรื่อง “การครองสิทธิข้ามสื่อของประเทศไทยยุคสื่อหลอมรวม” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ผศ.ดร. จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • วิทยานิพนธ์ : การสร้างภาพตัวแทนครอบครัวในละครไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 มกราคม-มิถุนายน 55
 • นำเสนอบทความ : ประชุมราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 พ.ค. 55  เรื่อง การสร้างภาพตัวแทนครอบครัวในละครไทย

   

ดร.เหมือนฝัน ไม่สูญผล

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • วิทยานิพนธ์ : กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริทบการแพทย์แผนไทย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วราสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2558 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)

   

ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : นักวิจัยอิสระ
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารในการน้อมนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สู่โลกุตตรภาวะ
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิ.ย-ก.ค 57
 • รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศระดับบัณฑิตศึกษาเครื่อข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ประจำปี 2558  เรื่อง "การสื่อสารในการน้อมนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สู่โลกุตตรภาวะ" จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.จิราพร ขุนศรี

 • ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นศึกษากรณี สื่อพื้นบ้านเพลงซอล้านนาในบริบทของจังหวัดเชียงราย
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่ 9 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค-มิ.ย 57
 • รางวัลที่ได้รับ : -รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2557 การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2014" เรื่อง " การปรับตัวของสื่อพื้นบ้าน" ศึกษากรณีเพลงซอล้านนาในบริบท ของจังหวัดเชียงราย" มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารทุนทางสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คกับคุณภาพชีวิต ในโลกแห่งความจริง
 • แหล่งตีพิมพ์ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิ.ย-ก.ค 57

ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท

 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์                มหาวิทยาลัยเซนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • วิทยานิพนธ์ : การสื่อสารกับการสร้างเครือข่ายและอัตลักษณ์กองเชียร์ของสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
 • แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ วารสารเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น                                    ฉบับที่ 24 มกราคม-มิถุนายน 59