ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เข้าสัมภาษณ์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

คุณปาริชาติ สัมฤทธิ์จินดากุล. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เข้าสัมภาษณ์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กับคณะผู้บริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ DPU