นศ.ป.เอก นิเทศ DPU รุ่น 11 รับฟังเคล็ดลับการเขียน research proposal

เขียน proposal อย่างไรให้ WOW 
นศ.ป.เอก นิเทศ DPU รุ่น 11 รับฟังเคล็ดลับการเขียน  research proposal
งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตจาก ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และวิทยากรแม่ไก่ของ วช. #DPU #ปเอกนิเทศ #ดุษฎีบัณฑิต