การพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์ให้มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการนิเทศศาสตร์

วิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ และ รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ
กรุณามาให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ป.เอก นิเทศ DPU
ในการพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์ให้มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการนิเทศศาสตร์
 #topprofessors #PhdCommarts #DPU