การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 12 โดย รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 12
โดย รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ ผู้อำนวยการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts​