แนะนำหลักสูตร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ

ประธานคณะกรรมการวิชาการ

 

"หลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเชิงลึกด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร สื่อกับสังคม วัฒนธรรม ธุรกิจ การตลาด และเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนได้รับการฝึกฝนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จุดเด่นของหลักสูตร คือ การได้เรียนเต็มวิชา กับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมทีมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่เชี่ยวชาญ และดูแลอย่างใกล้ชิด" 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ระดับสูง 
  2. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Communication Arts)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Communication Arts)

จำนวนหน่วยกิต

60 หน่วยกิต

รูปแบบการศึกษา

เรียนวิชาบังคับ 8 วิชา และทำดุษฎีนิพนธ์ 1 เรื่องโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

ระยะเวลาการศึกษา 

  • เรียนวิชาบังคับของหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา (1 ปีครึ่ง) ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.
  • ทำดุษฎีนิพนธ์ภายในเวลาไม่เกินกว่า 6.5 ภาคการศึกษา (3 ปีครึ่ง) 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 590,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยที่ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
  • มีประสบการณ์ทำงาน และมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด