แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยในระดับสูง สามารถประยุกต์ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองต่อสังคมข่าวสาร สารสนเทศทั้งในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ
ประธานกรรมการวิชาการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

“หลักสูตรปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นด้านการวิจัย องค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาต่อยอดความรู้เชิงลึกด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสื่อกับสังคมวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีการสื่อสาร ”หลักสูตรฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ความคิดรวบยอดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการค้นคว้าวิจัยทางนิเทศศาสตร์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งองค์กร ผู้ผลิตสื่อ เนื้อหาสาระและผู้รับสาร เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทาง สาขาวิชาชีพด้านิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดจากนักวิชาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อบูรณาการความคิดกับงานวิจัยและ การทำงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ระดับสูง ซึ่งเน้นด้านการวิจัย
  2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถประยุกต์การวิจัยทางนิเทศศาสตร์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำควารมรู้ทางนิเทศศาสตร์ไปช่วยบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้ รวมทั้งนำไปสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าด้านการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Communication Arts)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Communication Arts)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

60 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตร 3-6 ปีการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากการลงทะเบียนครั้งแรกของนักศึกษา

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 590,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยที่ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
  • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด