โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต*

วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  60 หน่วยกิต

*กรณีนักศึกษาที่มีพื้นฐานระดับปริญญาโทจากสาขาอื่นที่ไม่ใช่นิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร ทางหลักสูตร กำหนดให้ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ด้านนิเทศศาสตร์หรือพื้นฐานด้านอื่น ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่นับหน่วยกิต

*กรณีต้องการร่วมทัศนศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)

*กรณีทางหลักสูตรเห็นว่ายังไม่มีพื้นฐานทางสถิติเพียงพอ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐานความรู้ด้านสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ด้วย