แผนการศึกษา

ปี 1
ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
 
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
 
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 525
ทฤษฎีการสื่อสารร่วมสมัย
(วิชาปรับพื้นฐานความรู้)
-
CA 506
สถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์
(วิชาปรับพื้นฐานความรู้)
-
CA 830
ทฤษฎีและการพัฒนาองค์ความรู้
นิเทศศาสตร์
3
CA 832
ปรัชญาและการแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
3
CA 821
ทฤษฎีเชิงวิพากษ์และวัฒนธรรมศึกษาทางนิเทศศาสตร์
3
CA 824
สัมมนาระบบสื่อและการสื่อสารใน
ยุคดิจิทัล
3
CA 833
ปรัชญาการแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
3
CA 825
การสื่อสารธุรกิจร่วมสมัย
3
ปี 2
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA826
จิตวิทยาการสื่อสารในสังคมสารสนเทศ
3
CA912
การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
6
CA837
สัมมนาการบูรณาการองค์ความรู้
และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3
CA 600
การสร้างเสริมประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์
-
CA911
การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
6
     
ปี 3
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA913
สัมมนาวิทยานิพนธ์
12
CA914
การสอบวิทยานิพนธ์
12