รายวิชา

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  (ไม่จำกัดหน่วยกิต)    
เป็นกลุ่มวิชาบังคับในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  หรือกลุ่มวิชาของหลักสูตรอื่นในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาเลือกวิชาเรียนหรือยกเว้น ให้กับนักศึกษาแต่ละรายที่ขาดพื้นฐานความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และการวิเคราะห์วิจัยเชิงสถิติ  ซึ่งเป็นวิชาไม่นับหน่วยกิตและไม่จำกัดหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CA 830

ทฤษฎีและการพัฒนาองค์ความรู้นิเทศศาสตร์
Theory  and  Body of  Knowledge Development of Communication Arts

          ปรัชญา แนวความคิดรวบยอดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารมนุษย์ในระดับต่างๆ และผลกระทบทั้งระดับปัจเจกบุคคล สังคมและโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ กระบวนวิธีวิจัยและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี                

3  (3-0-12)
CA821

ทฤษฎีเชิงวิพากษ์และวัฒนธรรมศึกษาทางนิเทศศาสตร์
Critical Theory and Cultural Studies in Communication Arts

          แนวความคิดรวบยอดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงวิพากษ์ ประวัติศาสตร์ ที่มาและความสำคัญของสำนักคิดต่างๆ  โดยเฉพาะวัฒนธรรมศึกษา วิธีการตีความปรากฏการณ์ทางสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีวิพากษ์กับศาสตร์การสื่อสาร

3  (3-0-12)
CA832

ปรัชญาการแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
Philosophy of Knowledge  Inquiry  and Quantitative Research Methodolgy

          พัฒนาความเข้าใจแนวปรัชญาการแสวงหาความรู้ของการวิจัยเชิงประจักษ์ตามแนวปฏิฐานนิยมเพื่อนำไปสู่ความลึกซึ้งที่สามารถกำหนดประเด็นปัญหาวิจัยในหัวข้อนิเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นตรรกะ รวมทั้งการเลือกและการวางแผนวิธีวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง ตลอดถึงการวางแผนในขั้นตอนการวัด การวิเคราะห์ ให้แม่นยำน่าเชื่อถือ และการสรุปอภิปรายผลที่สะท้อนถึงพัฒนาขององค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างแท้จริง

3  (3-0-12)
CA833

ปรัชญาการแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
Philosophy of Knowledge Inquiry  and Qualitative Research Methodolgy

          ปรัชญาและกระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวปรากฎการณ์นิยมและวัฒนธรรมศึกษา ความแตกต่างของการวิจัยเชิงคุณภาพกับแนวทางเชิงประจักษ์นิยมและปฎิฐานนิยม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีนิเทศศาสตร์กับการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบต่างๆเช่น การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา เชิงกรณีศึกษา เชิงประวัติศาตร์ ฯลฯ กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคต่าง ๆ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

3  (3-0-12)
CA824

สัมมนาระบบสื่อและการสื่อสารในยุคดิจิทัล
Seminar in Media and Communication Systems in the Digital Age  

          ทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสารในสังคมสารสนเทศ หรือยุคดิจิทัล ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อระบบการสื่อสารในระดับมหภาค  นโยบายสื่อ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อิทธิพลของระบบการสื่อสารและการกระจายตัวของภูมิทัศน์สื่อ อาทิ โทรทัศน์ดิจิทัล  โทรทัศน์ดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์และสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน

3  (3-0-12)
CA825

การสื่อสารธุรกิจร่วมสมัย
Contemporary Business Communication

          ปรัชญาการสื่อสารธุรกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสื่อสารการธุรกิจ/การตลาด การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล บทบาทและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทั้งออฟไลน์(off-line) และออนไลน์(on-line) การสื่อสารแบรนด์ รวมถึงสถานการณ์การสื่อสารการตลาดกับปรากฎการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน วิธีการวัดผลของการสื่อสารการตลาด ปัญหาและจริยธรรมของการสื่อสารการตลาดและธุรกิจในยุคดิจิทัล

3  (3-0-12)
CA826

จิตวิทยาการสื่อสารในสังคมสารสนเทศ
Communication Psychology in the Information Society

          ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาในกระบวนการสื่อสารทุกระดับในบริบทสังคมสารสนเทศ  จิตวิทยากับอิทธิพลของกระบวนการรับรู้ การชักจูงใจ และ การปลูกฝังผ่านการสื่อสารของมนุษย์ โดยการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ  การวิเคราะห์ผู้รับสาร จิตวิทยาการสื่อสารกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

3  (3-0-12)
CA837

CA 837 สัมมนาการบูรณาการองค์ความรู้และกลยุทธ์การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
Seminar in Body of Knowledge and Research Integration in Communication Arts       

          สัมมนาเพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปรายปรากฏการณ์และประเด็นร่วมสมัยทางนิเทศศาสตร์ที่มีความสำคัญและน่าสนใจ ทั้งด้านทฤษฎีหรือองค์ความรู้ และด้านการวิจัยหรือกระบวนการและระเบียบวิธีสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดวิสัยทัศน์และภูมิปัญญา อันนำไปสู่การพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทั้งเชิงการสร้างสรรค์องค์ความรู้และเชิงการประยุกต์ปฏิบัติเพื่อการ           

3  (3-0-12)

หมวดวิทยานิพนธ์

CA911

การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
Dissertation  Topic Defense               

          งานส่วนแรกของการทำวิทยานิพนธ์  นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าและจัดเตรียมรายละเอียด รายงานหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามแบบที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตร เมื่อคณะกรรมการหลักสูตรมีมติให้สอบผ่าน นักศึกษาจึงจะสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ในส่วนต่อไปได้                         

 
6  (0-18-9)
CA912

การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
Dissertation  Proposal Defense

          งานส่วนที่สองของการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าและจัดเตรียมรายละเอียด ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และทำเป็นรายงานวิชาการตามแบบที่กำหนด เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ บทการทบทวนวรรณกรรม การพัฒนาสมมติฐาน และระเบียบวิธีวิจัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เมื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์มีมติให้สอบผ่าน นักศึกษาจึงจะสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ในส่วนต่อไปได้

 
6  (0-18-9)
CA913

การสัมมนาวิทยานิพนธ์
Dissertation Seminar      

          งานส่วนที่สามของการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือตามที่กำหนดในระเบียบวิธีวิจัยที่ระบุในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และจัดทำเป็นรายงานวิชาการตามแบบที่กำหนด ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เนื้อหาประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ ตามแบบที่กำหนด  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เมื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์มีมติให้สอบผ่าน นักศึกษาจึงจะสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ในส่วนต่อไปได้                                   

12 (0-36-18)
CA914

การสอบวิทยานิพนธ์  
Dissertation Defense

          งานส่วนสุดท้ายของการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องทบทวนการเขียนรายงานที่ทำไปทั้งหมดและทำการเขียนบทสรุปผลบทสุดท้าย ตามแบบที่กำหนด และจัดทำเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

12 (0-36-18)

หมวดวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ (ไม่นับหน่วยกิต)
เป็นหมวดวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสื่อและการสื่อสารการตลาดในภูมิภาคและต่างประเทศสำหรับนักศึกษาที่สนใจ

ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เมื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์มีมติให้สอบผ่าน  และนักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะถือว่างานวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์