ติดต่อเรา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 425 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรได้ที่

Website: http://www.dpu.ac.th/dca/

Facebook fanpage:  https://www.facebook.com/Ph.d.CommArts 

E-mail: Sutthya.pra@dpu.ac.th