ติดต่อเรา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 425 (เลขานุการหลักสูตร) หรือ 292 (ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร)
ติดตามข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรได้ที่ http://www.dpu.ac.th/dca/
E-mail: phd_dpucomarts@hotmail.com
E-mail: phd_dpucomarts@dpu.ac.th