คณาจารย์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงษ์ยี่หล้า

เลขานุการหลักสูตร

นางสาวสุนิษา โตโพธิ์กลาง

อาจารย์ประจำ

 

อาจารย์พิเศษ