แนะนำหลักสูตร

"สร้างองค์ความรู้ ด้วยความภูมิใจ ให้กับสังคมไทย" หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความตื่นตัวใน การแสวงหาความรู้ ใหม่ด้วยวิธีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบ พร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม องค์ความรู้ใหม่ในด้านบริหารธุรกิจให้แก่วงการวิชาการ และวงการธุรกิจ อีกทั้ง เพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพที่สามารถสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่องค์กรและสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
บริหารดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
บธ.ด.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Business Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
D.B.A.

ระยะเวลาการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยที่ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
  • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด