โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษาที่ 1

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  60 หน่วยกิต

แผนการศึกษาที่ 2

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาพื้นฐาน (ไม่จำกัดหน่วยกิต)ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเอกเลือก ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  60 หน่วยกิต