แผนการศึกษา

แผนการศึกษาที่ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 801 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
BA 804 กลยุทธ์ทางการเงิน 3
  รวม 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 802 สัมมนาสถิติชั้นสูง 3
BA 805 กลยุทธ์ทางการตลาด 3
BA 811 สัมมนาวิจัย 1 -
  รวม 6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 812 สัมมนาวิจัย 2 -
BA 806 กลยุทธ์ด้านลอจิสติคส์ 3
BA 803 เศรษฐมิติ 3
   รวม 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 807 การอ่านในการจัดการยุคใหม่ 3
BA 808 การปฏิบัติและกรณีศึกษาทางธุรกิจ 3
BA 910 วิทยานิพนธ์ - การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 6
  รวม 12
ภาคการศึกษาที่ 3 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 910 วิทยานิพนธ์ - การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ิ 6
  รวม 6

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 910 วิทยานิพนธ์-การสัมมนาวิทยานิพนธ์ 12
  รวม 12
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 910 วิทยานิพนธ์-การสอบวิทยานิพนธ์ 12
  รวม 12

แผนการศึกษาที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 510 การบัญชีเพี่อการจัดการ 3
BA 512 การจัดการและพฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3
BA 514 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
BA 516 เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหาร 3
  รวม 12
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 518 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3
BA XXX วิชาพื้นฐานเอกเลือก 3
BA XXX วิชาพื้นฐานเอกเลือก 3
BA XXX วิชาพื้นฐานเอกเลือก 3
  รวม 12

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 801 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
BA 804 กลยุทธ์ทางการเงิน 3
  รวม 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 802 สัมมนาสถิติชั้นสูง 3
BA 805 กลยุทธ์ทางการตลาด 3
BA 811 สัมมนาวิจัย 1 -
  รวม 6
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 803 เศรษฐมิติ 3
  รวม 3

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 812 สัมมนาวิจัย 2 -
BA 806 กลยุทธ์ด้านลอจิสติคส์ 3
   รวม 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 807 การอ่านในการจัดการยุคใหม่ 3
BA 808 การปฏิบัติและกรณีศึกษาทางธุรกิจ 3
BA 910 วิทยานิพนธ์ - การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 6
  รวม 12
ภาคการศึกษาที่ 3 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 910 วิทยานิพนธ์ - การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ิ 6
  รวม -
  รวม 6

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 910 วิทยานิพนธ์-การสัมมนาวิทยานิพนธ์ 12
  รวม 12
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 910 วิทยานิพนธ์-การสอบวิทยานิพนธ์ 12
  รวม 12