ติดต่อเรา

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 435, 570
โทรสาร 02-954-7354 หรือ 02-954-7619
อีเมล dba_2006@hotmail.com