วิพิธทัศนารวบรวมการแสดงชุดต่าง ๆ ของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อเผยแพร่

ระบำ รำ ฟ้อน

1.  โหมโรงธุรกิจบัณฑิตย์

2.  ฉุยฉายธุรกิจบัณฑิตย์

3.  ระบำอักษรไทย

4.  ฟ้อนคำหอม

5.  ระบำรัตนโกศินทร์

6.  โขนชุด "ปีนี้ปีวอก"

7.  ใต้ร่มพระบารมีสี่ภาคสยาม

8.  แม่แห่งแผ่นดิน

9.  ระบำบุปผานานาสี

10. ขวัญชาติธงชัย