ของใช้ในครัวเรือน

หน้า 1   2 

 

กระบุง

ฝาชีขันหมาก

หาบหรือกระจาดหาบ

 ที่รองขี้ใต้

 

หวด

กระบุง

กระชอน

กระด้ง

กระพ้อม

 

 

 

กระต่ายขูดมะพร้าว

ครก

 

 

เครื่องโม่แป้ง

หม้อดิน

โอ่ง

กระโบม

                                                                                                                                       NEXT