ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ประจำปีการศึกษา 2548

 

 

นางภัทราวดี มีชูธน

                                               ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม                                            สาขาธุรกิจที่อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

 ศาสตราจารย์มณีรัตน์ จันทนะผะลิน

                                                ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม                                                    สาขาอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย

 

 

 

นางนพรัตน์ หวังในธรรม

                                                  ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม                                                 สาขาศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์

 

 

 

พันโทวิชิต โห้ไทย

                                             ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม                                              สาขาศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรี

 

นางสาวอรไท ผลดี

                                                  ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม                                                  สาขาที่เกี่ยวกับการศึกษา