ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ประจำปีการศึกษา 2546

 

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาและศาสนา

 

 

นายศิริ วิชเวช

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม

 

 

นางบุนนาค ทรรทรานนท์

ผู้มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม
ด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ 

 

นายพร้อม บุญฤทธิ์ 

ผู้มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม
ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน