ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ประจำปีการศึกษา 2537

 

พระเทพปริยัติโมลี

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านการศึกษาและศาสนา

 

 

นางละเมียด ทับสุข

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีนาฏศิลป์

 

 

 

นายคำเก่ง บัวใหญ่ 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

 

 

ศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านการค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม

 

บ้านแหลมมะขาม 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น