ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ประจำปีการศึกษา 2536

 

นายธรรมทาส พานิช

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านการศึกษาและศาสนา

 

 

 

 

นายจำเนียร ศรีไทยพันธุ์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีนาฏศิลป์

 

 

 

 

นายจูเลี่ยม กิ่งทอง

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

 

 

 

รองศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านการค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม

 

นายยงยุทธ ตรีนุชกร

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น