วิธีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( สาขาใดก็ได้ ทั่วราชอาณาจักร ) โดยนักศึกษานำใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ( ที่พิมพ์เองด้วยกระดาษ A4 จากการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซท์ หรือ ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ที่เจ้าหน้าที่มอบให้เมื่อมาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย ไปติดต่อขอชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารดังกล่าว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะลงนามและประทับตราที่ ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมสำเนาใบนำฝากเงิน

การชำระเงินผ่านธนาคารให้ชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น หากพ้นกำหนดให้ซื้อแคชเชียร์เช็ค นำมาชำระเงินที่ มหาวิทยาลัย (ฝ่ายการเงินและการบัญชี