นางอัญชรี กางกรณ์


ตำแหน่ง เจ้าหน้าทธุรการ/การเงิน

นางอัญชรี กางกรณ์
  • ปริญญาตรี บธ.บ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  • หมายเลขติดต่อภายใน : 549