หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

-  พ.ม. กระทรวงศึกษาธิการ
-  ปริญญาตรี (อ.บ.) อักษรศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    หมายเลขติดต่อภายใน : 352