ตารางเรียนนาฏศิลป์

  

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ณ  เรือนดนตรี – นาฏศิลป์

วัน

เวลา

ครูผู้สอน ประเภท

หมายเหตุ

เสาร์ 13.00-14.00  น.

ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง
อ.มธุรส ไอยรารัตน์
อ.วฎิลดา ทัศนาจิตร

- นาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน (นาฏศิลป์พระ)

 สำหรับผู้เริ่มเรียน

อ.ดวงแก้ว คืนครีบ
อ.วิไลพรรณ โพธิ์แสร์

- นาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน (นาฏศิลป์นาง)

 สำหรับผู้เริ่มเรียน

อ.เชาวราช วรรณนิยม

- โขนขั้นพื้นฐาน

 สำหรับผู้เริ่มเรียน

14.00-16.00  น.

ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง
อ.มธุรส  ไอยรารัตน์
อ.วฎิลดา  ทัศนาจิตร

- นาฏศิลป์พระ  (รำ- ระบำเบ็ดเตล็ด และชุดการแสดงอื่น ๆ)

 สำหรับผู้มีพื้นฐานนาฏศิลป์

อ.ดวงแก้ว  คืนครีบ
อ.วิไลพรรณ  โพธิ์แสร์

- นาฏศิลป์นาง (รำ- ระบำเบ็ดเตล็ดและชุดการแสดงอื่น ๆ)

 สำหรับผู้มีพื้นฐานนาฏศิลป์

อ.เชาวราช  วรรณนิยม

- โขน   (รำ- ระบำเบ็ดเตล็ดและชุดการแสดงอื่น ๆ)

 สำหรับผู้มีพื้นฐานโขน

หมายเหตุ    ผู้เรียนต้องนำผ้าม่วงสำหรับนุ่งโจงกระเบนในเวลาเรียน  หากไม่มีผ้าม่วง  ที่ศูนย์วัฒนธรรมมีจำหน่าย ราคาผืนละ  150  บาท