การสมัครสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

          ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  แลบุคคลทั่วไป  ตลอดปีการศึกษา โดยรับสมัครสมาชิกตั้งแต่อายุ 7 ปี ขึ้นไป  ผู้สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในวันอังคาร - วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.

          หลักฐานการสมัคร

               1.  ใบสมัครโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถมารับได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  หรือ Download ที่นี่ (Download แบบฟอร์มใบสมัคร)

 

               2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  หรือ 2  นิ้ว  จำนวน  1  รูป

               3.  เงินค่าสมัครเข้าโครงการ จำนวน 250  บาท    

               ตารางเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย

                            -  ตารางเรียนนาฏศิลป์ - โขน
                            -  ตารางเรียนดนตรีไทย