การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( http://www.dpu.ac.th/culture) เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดง ออกซึ่งความเป็นชาติ ชาติไทยคงความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยเอกลักษณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องศิลปวัตถุ ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้สึกนึกคิด และวิถีชีวิตด้านอื่นๆ โดยจำแนกออกเป็น 11 หมวดหมู่ ดังนี้
ข้อมูลสำหรับ
 • อาจารย์และบุคลากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญา การสมัครสมาชิก ตารางเรียน การเช่าชุด การยืมอุปกรณ์ และใบสมัครสมาชิก
 • นักศึกษาปัจจุบัน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญา การสมัครสมาชิก ตารางเรียน การเช่าชุด การยืมอุปกรณ์ และใบสมัครสมาชิก
 • บุคคลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญา การสมัครสมาชิก ตารางเรียน และใบสมัครสมาชิก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
 • ศูนย์วัฒนธรรม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และประวัติการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
 • วัตถุประสงค์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
 • บุคลากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และตำแหน่งของบุคลากรประจำศูนย์วัฒนธรรม
 • การดำเนินงาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆที่ศูนย์วัฒนธรรมดำเนินการ
 • การจัดแสดงนิทรรศการ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการภายในห้องต่างๆที่จัดขึ้นภายในศูนย์วัฒนธรรม
 • กิจกรรม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์วัฒนธรรมจัดขึ้น
 • ข่าวสารและสัมมนา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารต่างๆที่แจ้งกับนักศึกษา
 • การติดต่อศูนย์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงาน