กิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง

  1. งานด้านบริการ เช่น การนำชมศูนย์วัฒนธรรม การให้เช่ายืมอุปกรณ์ การสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ฯลฯ
  2. งานด้านอนุรักษ์ ดำเนินการรักษาและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยมุ่งในเรื่อง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี ฯลฯ
  3. งานด้านการส่งเสริมดำเนินการสนับสนุนให้บุคคลหรือหน่วยงานจัดกิจกรรมอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริม บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม ศิลปินดีเด่น กิจกรรมประเพณีต่างๆ
  4. งานด้านการเผยแพร่ ดำเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรม ให้สมาชิกในสังคมเกิดความเข้าใจ ตระหนักใน คุณค่าและนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งในเรื่องการเผยแพร่ การแสดง นาฏศิลป์ การเล่นดนตรีไทยการจัดนิทรรศการ และการเผยแพร่เอกสารอื่นๆ

ศูนย์วัฒนธรรมได้ดำเนินภาระกิจด้านวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้