การจัดแสดงนิทรรศการ

ศูนย์วัฒนธรรมได้จัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยก่อน
โดยแยกเป็นห้องต่าง ดังนี้