การดำเนินงาน

. ด้านการอนุรักษ์มรดกไทย

1. จัดหา เลือกสรร รวบรวม และเก็บรักษาวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยและ ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเป็นตัวอย่างการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย
2. รวบรวมจดหมายเหตุ และประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีคุณค่าของสถาบัน
3.จัดให้มีหนังสือและสื่อเกี่ยวกับการค้นคว้าทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยรวมไว้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
4.ปลูกไม้ดอกและพรรณไม้ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสวนภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์วัฒนธรรม

๒. ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การผลิตและเผยแพร่เอกสารวัฒนธรรม การเผยแพร่สื่อต่างๆ ฯลฯ
2. การจัดนิทรรศการ การแสดงการประกวดแข่งขัน การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การอภิปราย บรรยาย ปาฐกถา ฯลฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี และคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านจิตใจ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทย
5. สนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกสอนดนตรีนาฏศิลป์ และการละเล่นไทย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

. ด้านส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทย         
2. วิจัยศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่างๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการเผยแพร่

. ด้านส่งเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ศิลปวัฒนธรรม

1. จัดวัฒนธรรมสัญจร
2.ร่วมประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
3. จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. จัดแสดงดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นของไทยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและระหว่างประเทศ