วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่า และซาบซึ้งในคุณูปการของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ
  2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนัก ถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

  3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่า และความสำคัญของการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้มีความภาคภูมิใจใน การเข้าร่วม กิจกรรมและประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
  4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับใช้เป็นองค์ความรู้ในการเผยแพร่ต่อไป

  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และระหว่างประเทศ