ศูนย์วัฒนธรรม

วิสัยทัศน์   ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านความรู้ทางวัฒนธรรม 

               นำความเป็นไทย  ก้สงไกลด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ     จัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริม  เผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่นักศึกษา

                ในการนำไปปฏิบัติ  ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

ปรัชญา      “วัฒนธรรมนำสังคม”
ปณิธาน      สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักสามัคคีและเข้าใจกัน โดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนำ
จุดเน้น        อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการด้านวัฒนธรรม

 

ประวัติการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของชาติตลอดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพราะได้ตระหนักอยู่เสมอว่า ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งความเป็นชาติ ชาติไทยคงความเป็นไทยอยู่ได้ก็เพราะมีเอกลักษณ์ของตนเองในด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านศิลปวัตถุ ภาษา การแต่งกาย อาหารการกินที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้สึกนึกคิดและวิถีชีวิต ด้านอื่นๆอาคารศูนย์วัฒนธรรมเริ่มก่อสร้างปี 2529

          มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2527 และต่อมาได้ขออนุญาตเป็นศูนย์วัฒนธรรมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2528 ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มต้นสะสมุศิลปวัตถุด้วยการรวบรวมสิ่งที่มีคุณค่าที่ได้รับบริจาคจาก คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ จัดไว้ในหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งต่อมางานของศูนย์ฯ มีภารกิจขยายกว้างขึ้นและศิลปวัตถุที่รวบรวมไว้เพิ่มจำนวนมากขึ้นประกอบกับในวันที่ 5   ธันวาคม  2530  เป็นวโรกาส อันเป็นสิริมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2530

          มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติให้สร้างศูนย์วัฒนธรรมขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมการศึกษาด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมให้ขยาย วงกว้างออกไป ศูนย์วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นนี้ เป็นเรือนไทยหมู่ 3 หลัง ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาคาร 2 ถนนประชาชื่น โดยมีพระธรรมปัญญาจารย์ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2529 และ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2530 ต่อมาในปี 2533 ได้สร้างเรือนไทยขึ้นอีก 1 หลัง คือเรือนดนตรีนาฏศิลป์เป็นอาคารไม้ทรงไทย 2 ชั้นเรือนดนตรี-นาฏศิลป์

 

 

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และได้เสด็จฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมป้ายศูนย์วัฒนธรรม ทรงปลูกต้นสักทอง ทอดพระเนตรนิทรรศการบนเรือนไทย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและบนแผ่นศิลา