อาจารย์และบุคลากร

ปรัชญา   “วัฒนธรรมคือสมบัติของชาติ”
                   ปณิธาน  “สร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักวัฒนธรรม”

ข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคลากร