กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

นักศึกษาใหม่ที่ต้องการกู้ กยศ.(กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

เพื่อความสะดวกของนักศึกษาที่ต้องการกู้ กยศ. ให้ดำเนินการ ดังนี้

      1.ลงทะเบียนผ่านระบบ e-studentloan ได้ที่ https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
         ก่อนที่จะมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย เพื่อความรวดเร็วในการทำเรื่องกู้ยืมฯ

      2.ให้เตรียมเอกสารสำคัญในเบื้องต้นมาในวันสมัครเรียน คือ

           2.1 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ คลิกที่นี่เพื่อ Download หนังสือรับรองรายได้
           2.2 เอกสารอื่น ๆ ใน  " ถาม - ตอบ เรื่อง กองุทนเงินให้กู้ืยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) " ข้อที่ 4

วิธีการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan.or.th

 1. เข้าไปที่ https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html เพื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
 2. กรอกแบบคำขอกู้ (เป็นเอกสาร) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา และรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ายังขาดเอกสารอะไรที่ต้องส่งเพิ่มเติมบ้าง
 3. ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการคัดเลือก
 4. กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan
 5. ดูประกาศผลการคัดเลือกทางระบบ e-studentlaon (หลังจากส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว)
 6. ผู้ที่ได้รับการกู้ยืม ให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย (มีเจ้าหน้าที่ธนาคารให้บริการ)
 7. กรอกรายละเอียดสัญญากู้ยืมในระบบ พร้อม Print สัญญา 2 ชุด และลงนามในสัญญา พร้อมเอกสารแนบ คือ
  7.1 สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักศึกษาและผู้ปกครอง) คนละ 1 ชุด
  7.2 สำเนาบัตรประชาชน (ของนักศึกษาและผู้ปกครอง) คนละ 1 ชุด
  7.3 สำเนาสมุดบัญชี (ของนักศึกษา) จำนวน 1 ชุด

      ** ขั้นตอนการทำงาน ผ่านระบบ e-studentloan  คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 

ถาม - ตอบ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรวงเงิน “ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ .) ” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ “ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือ อะไร ?

     คือกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยใช้ระบบ e-studentloan (www.studentloan.or.th)

2. ใครมีสิทธิ์ขอกู้ได้บ้าง ?

     นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไม่ว่าจะเคยกู้จากโรงเรียนเดิมหรือยังไม่เคยกู้มาก่อน และมีคุณสมบัติตามที่ สกอ.กำหนด

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมมีอะไรบ้าง ?

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

 • รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 200,000 ต่อปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 • ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใด ๆ
 • ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษาเล่าเรียน
 • เป็นผู้มีผลการเรียนดี

4. เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมมามีอะไรบ้าง ?

เอกสารที่ต้องเตรียมมีทั้งเอกสารของนักศึกษาผู้กู้ ของบิดา มารดา ( หรือผู้ปกครอง ) และของผู้รับรองรายได้ ได้แก่

4.1 เอกสารของนักศึกษาผู้กู้

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • สำเนาสัญญาที่เคยกู้ (กรณีที่เคยกู้มาก่อน)
 • ใบเช็คยอดหนี้ (ข้อมูลการโอนเงิน) ในระบบ E-Studentloan (กรณีที่เคยกู้มาก่อน) คลิกเพื่อดูวิธีPrint
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ถ้ามีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่ต้องเปิดใหม่)

4.2 เอกสารของบิดา มารดา ( หรือผู้ปกครอง )

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาใบมรณะบัตร ( กรณีถึงแก่กรรม )
 • สำเนาใบสุทธิพระ ( กรณีบวชเป็นพระ )
 • สำเนาใบหย่า ( กรณีหย่าร้าง )
 • หนังสือรับรองสถานภาพ ( กรณีบิดา มารดา แยกกันอยู่โดยมิได้จดทะเบียนหย่า )
 • สลิปเงินเดือน ( ฉบับจริง ) กรณีบิดามารดาเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือทำงาน บริษัท และ มีสลิปเงินเดือนทั้ง 2 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้

4.3 เอกสารของผู้รับรองรายได้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรข้าราชการ

  *** สำเนาเอกสารทุกฉบับต้อง รับรองสำเนาถูกต้อง ด้วย ลายมือเจ้าของเอกสาร ***


5. ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ คือใคร ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษากู้หรือไม่ ?

       ผู้รับรองรายได้ คือ คนที่รับรองว่าอาชีพและรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นจริงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม  ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษากู้ และไม่มีชื่อปรากฎในสัญญาเงินกู้แต่อย่างใด


6. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองรายได้ของครอบครัว คือใคร ได้บ้าง ?

1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า
(1)   ข้าราชการการเมือง
(2)   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(3)   ข้าราชการครู
(4)   ข้าราชการตำรวจ
(5)   ข้าราชการทหาร
(6)   ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
(7)   ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(8)   ข้าราชการฝ่ายอัยการ
(9)   ข้าราชการพลเรือน
(10) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(11) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(12) สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(13) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(14) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(15) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน
(16) ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
"เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
 
3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
4) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่


7. ผู้ค้ำประกันคือใคร ?

        ผู้ค้ำประกัน คือ ผู้ที่ต้องชำระหนี้แทนนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ ซึ่งจะเป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งจะมีชื่อปรากฎในสัญญาเงินกู้


8. มีสิทธิ์กู้ยืมในวงเงินเท่าไร ?

                 กู้ได้ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ดังนี้

           กองทุน กยศ. ให้กู้เงินแยกเป็น 2 ส่วน คือ

          1. กู้เป็นค่าเล่าเีรียน (คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ)

          2. กู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เืดือนละ 2,200 หรือปีละ 26,400 บาท

9. ถ้าต้องการลงเรียน ภาคเรียนที่ 3 (summer) โดยไม่มีในหลักสูตร จะกู้ได้หรือไม่ ?

               กู้ไม่ได้ ถ้าไม่มีในโครงสร้างหลักสูตร ต้องชำระเงินเอง แต่ ถ้ามีในโครงสร้างหลักสูตร สามารถกู้ได้ ทั้งนี้จำนวนเงินที่กู้รวมแล้วทั้งปีต้องไม่เกินวงเงินตามโครงสร้างหลักสูตร
สมมุติว่า วงเงินทั้งปี ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ 50,000 บาท ลงทะเบียน ภาค 1  25,000 บาท และ ภาค 2   20,000 บาท  เท่ากับวงเงินเหลือที่สามารถลงเรียน summer ได้ 5,000 บาท ทั้งนี้ในโครงสร้างหลักสูตรต้องระบุว่า นศ.มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3 หรือ summer ด้วย

 

10.นักศึกษามีสิทธิ์กู้ได้กี่ปี ?

               ระดับอุดมศึกษา กู้ได้ 4 ปี ตามหลักสูตร(จบ ม.6 หรือ ปวช.) และกู้ได้ 2 ปี (จบและกู้จาก ปวส. 2 ปีแล้ว)
 

11.ถ้ากู้ครบตามหลักสูตรแล้วยังไม่จบ กู้ได้อีกหรือไม่ ?

               ถ้านักศึกษาเรียนและกู้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่จบ และมี GPA ไม่ต่ำกว่า 1.75 มีสิทธิ์กู้ได้ เรียกว่า "กู้เกินหลักสูตร" ซื่งต้องทำเรื่องอนุมัติเป็นราย ๆ ไป


12. สัญญาเงินกู้ทำครั้งเดียวใช่หรือไม่ ?

               สัญญาเงินกู้  ทำครั้งเดียว ทำในปีแรกที่กู้ กยศ.

13. แบบคำขอกู้ยืม และ e-studentloan ทำเมื่อไร ?

               แบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารแนบ  ต้องทำทุกปีการศึกษาที่ต้องการกู้ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
        ส่วน  e-studentloan  ต้องkey เข้าระบบทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง


14. การกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ต้องเสียดอกเบี้ยหรือไม่ ?

      เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยเริ่มคิดหลังจากนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

15. ต้องชำระหนี้ให้หมดภายในกี่ปี ?

      ต้องชำระให้หมดภายใน 15 ปี เริ่มชำระหนี้หลังจากจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี


ตัวอย่าง ตารางการผ่อนชำระหนี้

             ถ้านักศึกษาเรียนจบในปีการศึกษา 2559 (เริ่มเรียนปี 2556 - 2559) โดยกู้เงินจากกองทุนฯ ทั้งสิ้น 100,000 บาท สำเร็จการศึกษาได้ปริญญาบัตรเบิกทางสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ หลังจากนั้น 2 ปี คือวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ท่านต้องเริ่มชำระหนี้และชำระหนี้ให้หมดภายใน 15 ปี โดยนักศึกษาจะชำระเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ ตามตาราง ดังนี้

ปีที่

ชำระ

ผ่อนชำระ

เงินต้น

ร้อยละ / ปี

ชำระเป็นรายปี

ชำระเป็นรายเดือน

เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

( โดยประมาณ )

เดือนละ

เงินต้น

ดอกเบี้ยเงินต้นรวมดอกเบี้ย

เงินต้น

คงเหลือ

1

1.50

1,500

-

1,500

98,500

208

2

2.50

2,500

985

3,485

96,000

290

3

3.00

3,000

960

3,960

93,000

329

4

3.50

3,500

930

4,430

89,500

368

5

4.00

4,000

895

4,893

85,500

407

6

4.50

4,500

855

5,355

81,000

445

7

5.00

5,000

810

5,810

76,000

482

8

6.00

6,000

760

6,760

70,000

561

9

7.00

7,000

700

7,700

63,000

639

10

8.00

8,000

630

8,630

55,000

716

11

9.00

9,000

550

9,550

46,000

792

12

10.00

10,000

460

10,460

36,000

868

13

11.00

11,000

360

11,360

25,000

942

14

12.00

12,000

250

12,250

13,000

1,016

15

13.00

13,000

130

13,130

-

1,089

 

รวม

100,000

9,275

109,275

 

 

สรุป

                  เงินกู้ 100,000 บาท ผ่อนชำระแบบสบาย ๆ ชำระหมดภายใน 15 ปี เสียดอกเบี้ยทั้งสิ้นเพียง 9,275 บาท หรือ นักศึกษาจะ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลย ถ้าชำระหนี้จำนวน 100,00 บาท ให้หมด ก่อน 5 กรกฎาคม 2562