ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่)


มี  2 ประเภท คือ

1. ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ได้แก่
2. ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
 • ทุนเรียนดี
  • ทุนเรียนดีไสว- สนั่น
  • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
  • ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง
 • ทุนสนับสนุนการศึกษา
  • ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  • ทุนตัวแทนจังหวัด
  • ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ
 • ทุนเสริมโอกาส
  • ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
  • ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
 • ทุนความสามารถพิเศษ
  • ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
  • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
  • ทุนนักกีฬาดีเด่น
  • ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ

       กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อขอรับทุน สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปี 2558

หมายเหตุ : ทุน ม.พี่ - ร.ร.น้อง/ทุนตัวแทนจังหวัด/ทุนเครือข่ายวิชาชีพ 
                      ติดต่อกลุ่มงานบริหารธุรกิจภายในประเทศ โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 ต่อ 595, 651
                    : ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
                     
ติดต่อฝ่ายสื่อสารการตลาด  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 538, 560
                    : ทุนนักกีฬาดีเด่น สมัครได้ตั้งแต่ 21 - 22  ก.พ. 58
                       ติดต่อศูนย์กีฬา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 676,206,312  

 
 นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.)
  เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา
 • ผลงานการประกวด หรือแข่งขัน (กรณีขอทุนความสามารถพิเศษ)
 • เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)
  การส่งใบสมัครขอทุนการศึกษา
 • ส่งด้วยตัวเองที่จุดรับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  (สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป)

รายละเอียดการสมัคร และ การสอบชิงทุนการศึกษา

 • ทุนประเภทเรียนดี  

ทุนเรียนดี  (พิจารณาจาก ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละชั้นปี แต่ไม่ต่ำกว่า 3.50) ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนได้ที่ www.dpu.ac.th/fund และ board หน้าห้องฝ่ายทุนการศึกษา

 • ทุนเสริมโอกาส และทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.) และแนบเอกสารยื่นขอสมัครทุน ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา(คุณจารุวรรณ) ทุกวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น

***ใบสมัครขอทุนเสริมโอกาส และทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่นต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีประจำคณะ***

เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                 1  ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชน               1  ชุด

 • สำเนาบัตรนักศึกษา                1  ชุด 

 • ใบโครงสร้างหลักสูตร             1  ชุด 

 • รูปถ่าย(สวมชุดนักศึกษา)         2  รูป 

 • เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่)


 1. ทุนเรียนดี
  • ทุนเรียนดี
    
 2. ทุนสนับสนุนการศึกษา
  • 2.1 ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2.2 ทุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน
  • 2.3 ทุนข้าราชการในราชสำนัก
    
 3. ทุนความสามารถพิเศษ
  • ทุนนักกีฬาดีเด่น
  • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน

                       สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คณะ/สาขาวิชา

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

 • ทุนนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์

 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์